Home > OVER ONS > Disclaimer

Disclaimer

 

Disclaimer

Disclaimer

Als u zich toegang verschaft tot deze site of deze site gebruikt, dan betekent dat dat u instemt met de volgende bepalingen:

Artikel 1: Uitsluiting aansprakelijkheid

Adviestariefvergelijker.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van deze site.

Artikel 2: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Informatie op deze site

Adviestariefvergelijker.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ook streeft Adviestariefvergelijker.nl ernaar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Desondanks is Adviestariefvergelijker.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor onvolkomenheden of onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie of in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Adviestariefvergelijker.nl is evenmin aansprakelijk voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. De gebruiker draagt zelf risico en verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige gegevens die op deze site beschikbaar worden gesteld.

Hoewel Adviestariefvergelijker.nl alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijkheid voor schade of andere gevolgen ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers via deze website. Alle informatie op deze site (waaronder ook maar niet uitsluitend teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Adviestariefvergelijker.nl worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen, verzekeringen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen of anderszins, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U moet de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd verifiëren en voor uw persoonlijke situatie evalueren (eventueel in samenspraak met uw assurantietussenpersoon of uw juridisch- of belastingadviseur).

Artikel 3: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Tarieven en dienstverlening

De getoonde tarieven en bijbehorende diensten op Adviestariefvergelijker.nl zijn door de financiële dienstverlener zelf gevuld. Eventuele wijzigingen in tarieven of dienstverlening voert de financiële dienstverlener zelf uit. Voor het tonen, continu bijhouden en de juistheid van de gegevens is de financiële dienstverlener daarom zelf verantwoordelijk.

Artikel 4: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Garantie op juistheid en volledigheid gegevens

Adviestariefvergelijker.nl kan niet garanderen dat de op de site vermelde tarieven en diensten juist zijn. Dit komt omdat Adviestariefvergelijker.nl de gegevens niet vult, maar een platform biedt voor  financiële dienstverleners die hier hun tarieven en diensten tonen. Het tonen, aanpassen en actueel houden van de tarieven en dienstverlening kan uitsluitend worden uitgevoerd door de financiële dienstverlener zelf. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheid of onvolledigheid van gegevens die op de website worden getoond.

Artikel 5:  Uitsluiting aansprakelijkheid voor Marktplein Verzekeringen

Op Marktplein Verzekeringen kunt u vragen stellen aan adviseurs en documenten bijsluiten die ondersteunend zijn aan uw vraag. Alle aangesloten adviseurs krijgen via mail een bericht dat er een vraag  is geplaatst op Marktplein Verzekeringen. U bepaalt zelf welke vragen u stelt aan de adviseurs en welke informatie u geeft. Adviestariefvergelijker.nl heeft hier geen invloed op. Adviestariefvegelijker.nl heeft ook geen invloed op de informatie en reacties die u ontvangt van adviseurs die op uw vraag reageren. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van Marktplein Verzekeringen. 

Artikel 6: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Reviews

Bezoekers van Adviestariefvergelijker.nl kunnen een review afgeven over hun financiële dienstverlener. Een review is een persoonlijke mening/ervaring. Deze persoonlijke mening/ ervaring heeft tot doel anderen te helpen bij het maken van de keuze van een adviseur. Tevens geeft een review inzicht voor de financiële dienstverlener over wat vanuit klantperspectief als goed ervaren wordt en wat beter kan in de dienstverlening. Voor het plaatsen van een review ontvangt u geen vergoeding.

Om de kwaliteit van de reviews zo goed als mogelijk te borgen moeten consumenten en bedrijven die een review geven verklaren dat ze deze naar waarheid invullen, er niet op uit zijn (rechts)personen te schaden en niet werkzaam zijn bij een financieel dienstverlener in verband met mogelijk oneigenlijk winstbejag. Tevens moeten ze verklaren geen namen van personen, persoonlijke gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of scheldwoorden te gebruiken in hun persoonlijke mening. Het niet naleven van deze regels of twijfel daarbij leidt tot het verwijderen van de betreffende review door Adviestariefvergelijker.nl.

Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een review. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, of niet tijdig verwijderen van een review, die niet voldoet aan de door Adviestariefvergelijker.nl gestelde regels.

Artikel 7: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn vanAdviestariefvergelijker.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Adviestariefvergelijker.nl onderhouden en Adviestariefvergelijker.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Adviestariefvergelijker.nl is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Artikel 8: Uitsluiting aansprakelijkheid voor Virussen

Als de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Adviestariefvergelijker.nl niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Adviestariefvergelijker.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Adviestariefvergelijker.nl of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Adviestariefvergelijker.nl.

Versie 2013 1.0