Home > OVER ONS > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betreft: Algemene Leveringsvoorwaarden Adviestariefvergelijker.nl

Introductie

U wilt gebruik maken van de dienstverlening van het internetplatform Adviestariefvergelijker.nl.

Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken!

Om misverstanden over onze dienstverlening in de toekomst te voorkomen is het goed u hier inzicht in te geven. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden leggen wij daarom de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. Als u op onze site een akkoord geeft met een “vinkje” op de algemene voorwaarden geeft u ook uw akkoord op de door Adviestariefvergelijker.nl gehanteerde disclaimer en het reviewreglement. Deze kunt u vinden op onze site.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat deze afspraken alleen betrekking hebben op de diensten die wij met dit internetplatform aan u verlenen. Indien u afspraken maakt met een bezoeker van onze website over bijvoorbeeld de door u zelf opgegeven dienstverlening of door u zelf opgegeven tarief ontstaat er tussen u en de betreffende consument, zakelijk of particulier een afzonderlijke overeenkomst waarop uw eigen voorwaarden van toepassing zijn.

Adviestariefvergelijker.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van deze site.   

Partijen

Wij verrichten onze dienstverlening op basis van een tussen u en Adviestariefvergelijker.nl afgesloten abonnement. 

Als onze opdrachtgever wordt beschouwd: 

  • Naam bedrijf: Zoals u heeft ingevuld op onze Adviestariefvergelijker.nl
  • Contactpersoon: De heer/mevrouw (incl. voorletters)(In geval van rechtspersoon de tekeningsbevoegde persoon): Zoals u deze heeft ingevuld op  Adviestariefvergelijker.nl
  • E-mailadres voor correspondentie: Zoals u deze heeft ingevuld op
    Adviestariefvergelijker.nl

 

Varianten in dienstverlening

Niet elke financiële dienstverlener heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Wij geven u daarom diverse keuzes uit abonnementsvormen.  


Samenvatting onderdelen dienstverlening

Onderstaand staat een overzicht van de varianten van dienstverlening die wij aanbieden. Per variant treft u een omschrijving aan van de inhoud van de verschillende onderdelen van het betreffende abonnement.   
 

Artikel 1: Soorten abonnement

Er zijn twee soorten abonnementen:

  1. Basis Account:Dit is een gratis account, waarmee u gratis uw diensten en tarieven kunt publiceren in heel Nederland
  2. Premium Account:Dit is een betaald account.Met een Premium Account kunt u uw tarieven en diensten tonen. Daarnaast heeft u onbeperkt toegang tot het Marktplein Verzekeringen, waar u in contact kunt komen met nieuwe relaties en klanten met vragen. Tevens krijgt u 1 keer per kwartaal de nieuwste statistieken toegestuurd en krijgt u uw volledige abonnementsgeld als tegoed voor het plaatsen van advertenties in de rubriek "Aanbieder in Beeld". Hiermee komt u boven de zoeklijst te staan in de door u gewenste regio en bij de door u gewenste dienst. Uw abonnementsgeld krijgt u dus volledig terug in een tegoed om te adverteren! 

De tarieven die u toont zijn altijd inclusief eventuele BTW of Assurantiebelasting

Artikel 2: Aanbieder in Beeld

Als u wilt dat uw bedrijf direct bovenaan de pagina getoond wordt, dan kan dat. U kunt per dag , per categorie (bijvoorbeeld pensioen) per provincie bovenaan geplaatst worden. Dit heet Aanbieder in Beeld.  Er zijn maximaal drie aanbieders per provincie per dienst die tegelijkertijd bovenaan geplaatst kunnen worden. 

Artikel 3: Betalingswijze en datum incasso

Voor de betaling van de kosten van het abonnement heeft u twee mogelijkheden

  1. 1.U betaalt per jaar per factuur met 7,5% korting vanwege jaarbetaling of,
  2. 2.U betaalt per half jaar per factuur met 3% korting vanwege halfjaar betaling.
  3. 3.U betaalt de factuur voor Aanbieder in Beeld binnen 14 dagen na factuurdatum.  

Artikel 4: Gestelde betalingstermijn

De gestelde betalingstermijn waarop het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag moet zijn bijgeschreven op de bankrekening van Adviestariefvergelijker.nl is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het  openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Adviestariefvergelijker.nl te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De opdrachtgever kan dan naast het reeds verschuldigde totale bedrag inclusief wettelijke (handels)rente tevens gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

Artikel 5: Ingangsdatum nieuw abonnement en opzegtermijn

De overeenkomst gaat in op de door de opdrachtgever aangegeven datum, nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met Algemene leveringsvoorwaarden door “afvinken akkoord” op de website.

Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is voor u en voor ons vanaf aanvang dagelijks opzegbaar. De overeenkomst stopt na opzegging echter altijd per de 1e van de eerstvolgende maand. 

Artikel 6: Wijzigingen abonnement 

Gedurende de looptijd van het abonnement kan het zijn dat u een wijziging wilt doorvoeren. Als u een wijziging doorgeeft wordt dit verwerkt per de 1e van de volgende maand. U kunt alleen wijzigingen doorgeven op een actief abonnement. 

Artikel 7: Kosten abonnement en indexatie  en aanpassing van de tarieven van Adviestariefvergelijker.nl

De kosten van het abonnement zijn conform de tarievenkaart. Deze is gepubliceerd op de website. De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Adviestariefvergelijker.nl behoudt zich het recht voor om elk jaar per 01-01 de tarieven aan te passen. 

Artikel 8: Instemming bepalingen rondom uitsluiting Aansprakelijkheid

Als de opdrachtgever  een abonnement afsluit dan betekent dat dat hij instemt met de volgende bepalingen:

8.1 Uitsluiting aansprakelijkheid

Adviestariefvergelijker.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het verkrijgen van toegang tot of het gebruik van deze site.

8.2 Uitsluiting aansprakelijkheid voor informatie op deze site

Adviestariefvergelijker.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Ook streeft Adviestariefvergelijker.nl ernaar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Desondanks is Adviestariefvergelijker.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor onvolkomenheden of onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie of in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Adviestariefvergelijker.nl is evenmin aansprakelijk voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. De opdrachtgever draagt zelf risico en verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige gegevens die op deze site beschikbaar worden gesteld.

Hoewel Adviestariefvergelijker.nl alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijkheid voor schade of andere gevolgen ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers via deze website. Alle informatie op deze site (waaronder ook maar niet uitsluitend teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Adviestariefvergelijker.nl worden gewijzigd.

8.3 Uitsluiting aansprakelijkheid voor tarieven en dienstverlening

De getoonde tarieven en bijbehorende diensten op Adviestariefvergelijker.nl zijn door de opdrachtgever zelf gevuld. Eventuele wijzigingen in tarieven of dienstverlening voert de opdrachtgever zelf uit. Voor het tonen, continu bijhouden en de juistheid van de gegevens is de opdrachtgever  daarom zelf verantwoordelijk. De door de opdrachtgever getoonde tarieven zijn altijd inclusief eventuele BTW of Assurantiebelasting. 

8.4 Uitsluiting aansprakelijkheid voor garantie op juistheid en volledigheid gegevens

Adviestariefvergelijker.nl kan niet garanderen dat de op de site vermelde tarieven en diensten juist zijn. Dit komt omdat Adviestariefvergelijker.nl de gegevens niet vult, maar een platform biedt voor  financiële dienstverleners die hier hun tarieven en diensten tonen. Het tonen, aanpassen en actueel houden van de tarieven en dienstverlening kan uitsluitend worden uitgevoerd door de opdrachtgever zelf. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheid of onvolledigheid van gegevens die op de website worden getoond.

8.5 Uitsluiting aansprakelijkheid voor Marktplein Verzekeringen

Op Marktplein Verzekeringen kan de opdrachtgever reageren op vragen van bezoekers van de website. Alle aangesloten adviseurs krijgen via mail een bericht dat er een vraag  is geplaatst op Marktplein Verzekeringen. De opdrachtgever bepaalt zelf welke vragen hij beantwoordt en welke  informatie hij  geeft. Adviestariefvergelijker.nl heeft hier geen invloed op. Adviestariefvergelijker.nl heeft ook geen invloed op de informatie en reacties die de opdrachtgever ontvangt. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van Marktplein Verzekeringen.  

8.6 Uitsluiting aansprakelijkheid voor reviews

Bezoekers van Adviestariefvergelijker.nl kunnen een review afgeven over hun financiële dienstverlener. Een review is een persoonlijke mening/ervaring. Deze persoonlijke mening/ ervaring heeft tot doel anderen te helpen bij het maken van de keuze van een adviseur. Tevens geeft een review inzicht voor de financiële dienstverlener over wat vanuit klantperspectief als goed ervaren wordt en wat beter kan in de dienstverlening. Om de kwaliteit van de reviews zo goed  mogelijk te borgen verklaart de opdrachtgever en haar werknemers  geen  reviews te geven, hetzij voor het eigen bedrijf, hetzij voor een andere financieel dienstverlener in verband met mogelijk oneigenlijk winstbejag. 

Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een review. Adviestariefvergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, of niet tijdig verwijderen van een review, die niet voldoet aan de door Adviestariefvergelijker.nl gestelde regels.

8.7 Uitsluiting aansprakelijkheid voor verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn vanAdviestariefvergelijker.nl dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Adviestariefvergelijker.nl onderhouden en Adviestariefvergelijker.nl heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Adviestariefvergelijker.nl is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

8.9 Uitsluiting aansprakelijkheid voor Virussen

Als de informatie, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Adviestariefvergelijker.nl niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Adviestariefvergelijker.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.

8.10 Maximale vergoeding in geval van aansprakelijkheid.

Indien, ondanks bovengenoemde artikelen met betrekking tot uitsluiting van aansprakelijkheid, Adviestariefvergelijker.nl toch aansprakelijk wordt gesteld en aansprakelijk is, is de schadeloosstelling beperkt tot maximaal 6 keer het maandbedrag voor het Premium Account met een maximum van € 120,--.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Adviestariefvergelijker.nl of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Adviestariefvergelijker.nl.

Artikel 10: Nederlands recht

Op alle overeenkomsten van Adviestariefvergelijker.nl is het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 11: Voor akkoord 

Door het “aanvinken” voor akkoord op de website, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van de in deze overeenkomst en daarbij behorende disclaimer en reviewreglement en ook met de gestelde (algemene) voorwaarden waaronder wij genoemde diensten leveren.  

Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

Adviestariefvergelijker.nl

versie 2013 1.1